برگزاری همایش بین المللی

 ظرفیت انقلاب اسلامی کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران