معرفی کتاب جلوه های رفتاری حضرت زهرا (س)

نویسنده :عذرا انصاری

فاطمه زهرا (س)از تبار هاشمی وسلاله ابراهیمی ،از نیاکان عصمت ومعرفت وکرامت ودر بلندای راتیوعفاف وجلالت وعظمت است.

این بانوی بزرگ با بینش ومعرفت خود وبارفتارهای الهی اش ،اسوه کاملی برای همه جهانیان به ویژه زنان است .

بیان گوشه ای از این رفتارها می تواند درس آموز وزندگی ساز باشد ،از همین رو اثر حاضر در فصل های مختلفی این جلوه های رفتاری حضرت را بررسی کرده است .رفتار با فرزند ، رفتار با پدر ، رفتار با پدر ، رفتار با مردم ، رفتارهای علمی وفرهنگی ورفتارهای سیاسی.