نام کتاب :ازدواج چرا وچگونه

نویسنده :محمد جعفر غفرانی

سلام الهی به عاشقان امروز ، هر چند که از ابتدای آفرینش ،همه چیززوج آفریده شده است و هرچند که جفت گیری هر پدیده ای ، رفتاری طبیعی و زیبا است و هرچند که فیزیک ، جهان را در حرکت وتحول دائمی می داند، اما شاید هیچ گاه به اندازه امروز ضرورت تفاهم جهانی و شوق همدلی میان دختران و پسران و نیاز به انس ، عشق ، محبت و وحدت در زندگی مردم دیده نشده است .

بنا بر این نویسنده با استعانت و استمداد از عنایت هدایتگر و شوق انگیز الهی ،بر آن شده تا ضرورت ازدواج وهنر عشق ورزیدن وثمرات همسرداری را برای شماجوانان مطرح نموده و چگونگی انجام ازدواج سالم و مراحل و مراسم و مسائل و موانع و انحرافات احتمالی آن را برمبنای منطق عقل و نورانیت وحی و زیبایی و شفافیت تجربه به تصویر در آورد.