نام کتاب: زیبایی هنر از دیدگاه اسلام

مولف :محمد تقی جعفری

سخن بر سر شمول غیر قابل کتمان هنر ونور آن است ،زیبایی.در این مجال،صدها مرتبه بیش از این می توان سخن گفت،ولی از بار زمین مانده ی هنر وعدم تعمق کافی در چیستی زیبایی توسط کاروانیان تفکر اسلامی ،چندان نمی توان سخن گفت.

زمانی که (دهه 50 خورشیدی ) استاد جعفری قلم براشته وزیبایی وهنر را در فکر مورد کنکاش قرار می داد ،کم تر فکری در این وادی جولان می داد،ولی او همان سان که تشخیص داده بود ، رسالتش را در این می دید که حقیقت مغفول مانده ی زیبایی رااز متون عقول استخراج نموده ودر پیش دید کاروانیان اندیشه قرار دهدوچنین بود که نخستین اثر فلسفه کلاسیک را در این زمینه به رشته تحریر در آوردوبامرور زمان آن را تکمیل کرد.

خلاصه ی مطالبی که در باره ی زیبایی از دیدگاه اسلام  در کتاب مطرح شده این است که زیبایی در همه انواع خود از دیدگاه اسلام محبوب ومطلوب است ،ولی این پدیده ی محبوب ومطلوب نباید حقایق وواقعیات متن «حیات معقول » رامختل سازد ، زیرا نباید «حیات معقول » قربانی پدیده لذت محض ناشی از برقرار کردن رابطه با زیبایی ها باشد .