معرفی کتاب «کاربرد اصول روانشناسی در حفظ قرآن کریم»

مولف: مصطفی زارعان

امروزه کاربرد روان شناسی در زندگی روزمره ما بسیار وسیع وگسترده شده است .شایدمهم ترین عاملی که باعث شد در این زمینه فکر واقدام شود ، آسیب هایی است که در سال های گذشته به جامعه حافظان قرآن وخانواده آنها وارد شده است؛هم آسیب های روحی روانی و هم مشکلات تخصصی ناشی از بی اطلاعی آنها از قواعد واصولی که در این راه باید در نظر داشته باشند.

هدف اصلی کتاب حاضر، پاسخ گویی به بخشی از نیازها وسوال هایی است که یک حافظ ، مربی ،مسئول ،و... ممکن است در حوزه حفظ ومرور قرآن به عنوان یک تخصص و حرفه  با انها برخورد داشته باشد .در این راستا سعی شده است مطالب و مباحث موجود در شش فصل کلی ارائه گردند..بدین ترتیب در هر فصل موضوعات و مباحث مرتبط با عنوان اصلی مطرح شده و راهکارهای روان شناختی متناسب با هر مسئله تبیین و توصیف می گردد.