تفسیر ونقد و تحلیل مثنوی جلال الدین محمد مولوی

علامه محمد تقی جعفری این کتاب چهارده مجلد است در این مجلدات که تفکرات جهان بینی و انسان شناسی مولوی  از اشعارش استخراج می شود و به متفکران شرق وغرب عرضه می گردد وباتمام وضوح اصالت جهان بینی وجهان یابی شرق در زمینه فرهنگ اسلامی «با سیستم بازش»اثبات می شود.همه می دانندکه کتاب مثنوی اقیانوسی است بس شگرف که در طول قرون واعصارمورد توجه جدی متفکران وحقیقت خوبان بوده است لذا در هر دوره با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی وتفسیر قرار گرفته است،بعضی از دانشمندان ازجنبه ی متن شناسی بعضی از دیدگاه ادبی وذوقی ،گروهی تنها تصوف وعرفان وگروهی معانی که ازابیات برمی آید را مورد کاوش قرار داده اند ،کوشش ها ومساعی همه آنان چه گذشتگان وچه معاصرین مورد سپاسگزاری است.

علاقه مندان می توانند جهت تهیه این کتاب به کتابخانه کانون قرآن و عترت دانشگاه مراجعه نمایند.