کتاب گزیده ی دیوان شاه نعمت الله ولی

انتخاب مقدمه وشرح لغات : سعید یوسف نیا

در دوران حیات نعمت الله ، مریدان  وشاگردانی که با طمانینه به سوی معرفت نظری وعملی گام بر می داشتند ،عنایت خاصی به کتاب هایی همچون اشارات ابن سینا ، سوانح احمد غزالی ، کیمیای سعادت و احیا علوم الدین امام محمد غزالی ، فتوحات مکیه وفصوص الحکم  شیخ محی الدین رازی و بسیاری  آثار دیگر از حکما وعرفای بزرگ اسلام داشتند و شاه نعمت الله نیز در این میان استثنا نبود . او در دوره ای متولد شد که عرفان وحکمت راه بلندی را طی کرده بود،راهی که تضاد وتنش میان عقاید حکما و متصوفه به هر چه هموارتر کردن آن کمک های شایانی کرده بود.

 شاه نعمت الله ولی به ظرافت های زبانی ، آن گونه که حافظ توجه اشت، توجهی ندارد وهمچنین شوق وشوری که در شعر های مولانا وعطار موج می زند ،کمتر در دیوان او احساس می شود ،اما سلاست وروانی زبان ولحن صمیمانه او لطفی به شعرهایش بخشیده است که برخی اوقات ، خواننده را به دوباره وچندباره خواندن بعضی از شعرهای او ترغیب می کند.