نام کتاب 114 داستان از زنان مسلمان

نویسنده محمد حسین محمدی

بشر سعی داردهمواره نمونه هایی برجسته ،در زندگی خود بجوید واخلاق ورفتار خود را با آنان تطبیق دهد، این مسئله در زندگی جوانان ،بیشتر مصداق پیدا می کند .نسل جوان در راه قهرمان جویی  وتقلید از قهرمانان ،کوشش های بسیاری دارد گاهی ممکن  است جوانان به جای قهرمانان اصلی ،گرفتار قهرمانان بدلی شوند .

کتابی که از نظرخوانندگان می گذرد،بیشترقهرمانان داستان های این کتاب،از زنان برجسته ی تاریخ اسلام هستند که هر یک به تنهایی یک دنیا پاکی ، درستی ،عفت و انسانیت را باخود به همراه دارند .این زنان بزرگ که از میان نخبه ترین زنان مسلمان برگزیده شده اند،برخی همچون فاطمه ی زهرا(ع)بانوی اول اسلام هستند و برخی نیز در درجات پایین تربرای این که تصور نشود شیوه ی زندگی زنان بزرگ مطلبی دست نیافتنی است و دست ما کوتاه و خرما بر نخیل ، نمونه های عینی از زنان و دختران معاصر را نیز ذکر نموده ایم.