نام کتاب هزار ویک چرا

نویسنده:علی سالک

انسان ،درتوجه به دین، گاه باپرسش هایی در مورد برخی از احکام ومقررات رو به رو می شود، از قبیل اینکه ،چرا باید نماز خواند،روزه گرفت و خمس داد؟چرا خوردن مشروبات الکلی وگوشت خوک  حرام است ؟ چرا نماز صبح دورکعت ،نمازمغرب سه رکعت ونماز ظهر وعصر وعشا چهاررکعت است؟وچرا...؟

این پرسش ها،پرسش از  «فلسفه ی احکام »است که امیدواریم به خواست خداوند به بیان انواع آن ،تشنگان ِ حقیقت سیراب گردند وپویندگان طریق انصاف وصداقت به سرمنزل مقصود رهنمون شوند.