کتاب«فرهنگ قرآن»

کلید راهیابی به موضوعات ومفاهیم قرآن کریم

در این اثر پربرگ نویسنده ومحققان کوشیده اند آموزه های زلال قرآن را از متن آیات برآورده وپیش دیدگان علاقه مندان به قرآن کریم بنهند.

سنگ نخست این بنای رفیع را همت ِدولتمردی فرهیخته وقرآن پژوهی آشنا بازمان ومقتضیات آن نهاد ، آیت الله هاشمی رفسنجانی رحمه الله علیه در پس این اندیشه و باور که تنها علائم معارفِ قرآن الفاظ وکلمات آن نیست .و بسا معرفت ها وحکمت هایی که در قران به لفظ بازگو نشده است ،طرحی نودر افکندنددر این طرح ،کاخی سربرآورد که بسی بلندتر ازمعجم های لفظی ِقرآن است ؛زیرا به بازگفتن وثبت معارفی که در قرآن ،لفظی برای آن آمده است ،بسنده نشده وناگفته  های دیگری را نیز به تحقیق می گیرد .با آرزوی این که همه ی خادمان قرآن وهمه ی آنان که به خدمت گزاری درساحت مقدس وحی کوشا وبی دریغ اند ،پیوسته ازعنایات ومراحم ویژه ی حضرت حق برخوردار بوده ودرسرای دیگر ،جمال دل افروز شاهد ِوحی شفاعت گر ایشان باشد.