عسل درمانی

شگفتی قرآن کریم

نویسنده جمشید خدادادی (عضو جامعه مخترعین ومبتکرین ایران)

عسل واژه ای عربی است که به فارسی آن را انگبین گویند وآن عبارت از ماده ی شیرینی است که توسط زنبور عسل از شهد گل های گیاهان جمع آوری و پس از تغییرات لازم در سلول های مومی شانه های کندو ذخیره می شود.

درباره خواص درمانی عسل و ارائه نسخه های درمانی بر پایه  ی عسل ، کتاب  ومقاله بسیار است ،اما این کتاب ویژگی  های  متمایزی  دارد.پیداست که از حیث شمول وجامعیت ،این کتاب قابل مقایسه با آثار مشابه نیست، اما برجسته ترین ویژگی این کتاب در روش طب قرآنی است که مولف محترم خود بنیان گذارآن است؛روشی که مبتنی بر تاملات قرآنی وتجربیات شخصی مولف درتجویزهای وشیوه های درمانی تغذیه محور است.

در این کتاب ،آنچه درشناخت علل بیماری ها ودرمان آن ها در بیست ودوفصل آمده است ،حاصل بیست سال تحقیق ومطالعه واستفاده از علوم قرآنی وطب قدیم وطب نوین وآزمایش های مکرر بر روی انسان است.