سلوک منتظران

دکتر سید محمد بنی هاشمی

مطالب این کتاب در چهار بخش وده فصل تنظیم شده وتقدیم  خوانندگان محترم می گردد.

در بخش نخست به اهمیت انتظار و جایگاه آن در دین اشاره شده است وسپس نویسنده باتوجه به وجدانی بودن حال انتظار از سه جهت به تعریف پرداخته است.

در بخش دوم ابتدا مفهوم دقیق انتظار فرج امام عصرعلیه السلام باتوجه به این که بزرگترین گرفتاری عصر ،غیبت ایشان می باشد، مورد بحث قرار گرفته است.

بخش سوم مربوط به ناگهانی بودن ظهور امام است ودرآن ازطریق اعتقاد به «بدا»درمورد وقت ظهور و علائم آن ،ثابت می شود که انتظار فرج باید همیشگی باشد ویاس از آن در یک لحظه هم قابل قبول نیست.

آخرین بخش کتاب به آثار وبرکات انتظار اختصاص دارد که در دومرحله غیبت وپس از ظهور مطرح شده است.