کتاب تطهیر با جاری قرآن

شامل تفسیر کامل سوره بقره

مؤلف : استاد علی صفایی

 

 این کتاب مروری بر سوره بقره است که این مرور در پنج قسمت صورت گرفته است :

-از آیه 1تا آیه ی20 مرتبط با هدایت و انسان.

-. از آیه ی21  تا 29 به دعوت عام و هدایت عبودیت می رسیم.

- از آیه ی30 تا39 به داستان خلقت جهان و خلافت انسان.

- از آیه ی 40تا103 و یا 123 که به تاریخ ابراهیمی- اسراییلی روی می آوریم و با داد وستد های تاریخی ایمان وکفر و نفاق و برخورد های هدایتی و تربیتی قرآن آشنا می شویم.

-.تا آخر سوره که به تشریع می رسیم تشریع عبادات و معاملات و احکام . . .

هدایت و تشریح و احکام در حوزه ی تقوا شکل می گیرد چون متقی در مقام عمل است و در جستجوی ادب و حکم حضور است و پشتوانه ی معرفت واسلام ومحبت و ایمان را با خود دارد ایمان به خدا و غیب و وحی معاد را.

اگرسوره ی بقره سوره هدایت کتاب برای متقین باشد و سوره ی تشریع باشد این نکته مطرح می شود که چرا نام یک داستان کوتاه از تاریخ یهود برای این سوره انتخاب شده خواه اسماء توفیقی باشد یا نباشد . این نام ها را رسول بر زبان رانده همراه تنظیم سوره ها مطرح نمونده است پس حتما باید حکمتی و نکته ای در میان باشد.