به اطلاع شرکت کنندگان محترم در دوره آموزشی روزنامه نگاری نوین (مدرس:استاد شاکر ) می رساند :

جهت تحویل گواهینامه های کارگاه حداکثر تا 5/10/95 از ساعت 8 الی 12 ،

به دفتر مطالعات و پژوهش های فرهنگی مراجعه نمایند.