معرفی کتاب بهشت خانواده

شامل هفتاد درس روابط زناشویی

مولف مرحوم استاد دکتر سید جواد مصطفوی

مباحث این کتاب دارای هفتاد درس است که مهمترین آن ها درپنج بخش شامل :

عوامل الفت ومحبت میان زن وشوهر –عوامل اختلاف وکدورت وراه علاج آن-موقعیت واقعی زن در خانواده- موضوع حجاب-اظهارمطالبی درباره غریزه جنسی-می باشد.

این کتاب به دلیل دارا بودن سه اعتبار بهشت خانواده نامیده شده است.اولا بیشترمباحث کتاب مربوط به زن است وزن مسلمان ومتعهد ،بهشت آفرین خانواده است .ثانیا عمل به آیات واحادیث محیط خانواده را بهشت برین میسازد ثالثا آیات قرآن کریم واحادیث دراین کتاب آمده درحقیقت بهشتی است که در خانواده موجود است.

هدف از تالیف این کتاب بالابردن میزان آگاهی وعلم زوجین درزمینه ی روابط زندگی مشترک به واسطه ی مدد گرفتن از قرآن کریم ،نهج البلاغه ،احادیث وروایات می باشد .نویسنده برای تامین این هدف وبهبود کیفیت روابط زن وشوهر در مراحل زندگی مشترکشان درس های متفاوتی را عنوان کرده که البته لازم به ذکر است این دروس از خصوصیت ظاهری طرفین تاویژگی های باطنی ،نوع برقراری ارتباط آن ها بایکدیگر می باشد.