معرفی و اهداف

نشریات دانشجویی

نشریات دانشجویی حوزه ای از فعالیت های فرهنگی است که در زمینه ی انتشار مطبوعات در جهت ارتقاء سطح علمی، اخلاقی، فرهنگی، اعتقادی، ادبی، سیاسی و ورزشی جامعه دانشگاهی فعالیت می کند. این فعالیت ها تحت نظارت کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی سازماندهی شده و اعضای کمیته می کوشند در چارچوب قوانین و در حدود اختیارات و امکانات خویش ، از نشریات دانشگاهی حمایت نمایند.

دانشجویان عزیز و اعضای محترم هیئت علمی و مدیران واحدهای مختلف در دانشگاه می توانند طبق مقررات برای انتشار نشریه ی مورد نظر خویش ، پس از مطالعه ی دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی ، فرم درخواست مجوز نشریه را (که در وب سایت دانشگاه موجود است) ،تکمیل و به دبیرخانه ی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی (دفتر مطالعات و پژوهش های فرهنگی ) ارائه نمایند.

دفتر مطالعات و پژوهش های فرهنگی مفتخر است در زمینه ی نشریات دانشگاهی خدمت گزار دانشگاهیان فرهیخته ی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین باشد.

 

برخی از اهداف انتشار نشریات :

  • ساماندهی و حمایت از فعالیت نشریات دانشگاهی و قانونمند کردن اینگونه فعالیت ها
  • نهادینه ساختن فضای آزاداندیشی، نقد و طرح مشکلات دانشجویان و دانشگاه  و تأکید بر حق آزادی بیان
  • ایجاد فرصت‌های فراگیری مهارت های روزنامه‌نگاری و ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی دانشگاهیان
  • ایجاد بستر و محیط مناسب برای تبادل نظر بین دانشجویان جهت ارتقاء دانشگاه
  • فراهم آوردن بستر تحقیق و پژوهش فرهنگی و علمی دانشجویان
  • اشاعه و گسترش فرهنگ ملی و دینی
  • روشنگری نقاط تاریک در اذهان دانشجویان و ...