نشان منافق سه چيز است : 1 - سخن به دروغ بگويد . 2 - از وعده تخلف كند .3 - در امانت خيانت نمايد .پیامبر اعظم اسلام (ص)

 

 

بیستمین دوره مسابقات قرآن و عترتبیستمین دوره مسابقات قرآن و عترتبیستمین دوره مسابقات قرآن و عترت